Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Kommuniké från årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 14 april 2011

Vid årsstämma i Odd Molly International AB idag fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2010. Stämman beslutade att en utdelning om 4,50 kronor (3,50) ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2010, styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Karin Jimfelt-Ghatan, Patrik Tillman, Nils Vinberg och Karin Wallin-Norman. Christer Andersson omvaldes till styrelsens ordförande. Besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med oförändrat

150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med oförändrat 100 000 kronor vardera till de av styrelsens ledamöter som ej är anställda i bolaget, varmed det totala arvodet uppgår till 550 000 kronor.

De registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2012. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, beslut om valberedning, ändring av bolagsordningen avseende kallelse till stämma och revisorers mandattid samt beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier enligt förslag i kallelse.

Download pdf