Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2011

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 14 april 2011

STARK BRUTTOMARGINAL OCH FÖRSÄLJNING ENLIGT FÖRVÄNTAN UNDER ÅRETS FÖRSTA KVARTAL

1 januari - 31 mars 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 121,2 MSEK (150,5)
  • Bruttovinstmarginalen ökade till 56,5 procent (55,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till 23,5 MSEK (31,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 19,4 procent (21,1)
  • Resultat efter skatt uppgick till 16,0 MSEK (22,7). Nettomarginalen uppgick till 13,2 procent (15,1)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,79 SEK (3,94)

 Händelser efter rapportperioden

  • I april rapporterade Odd Molly ett ordervärde för höst/vinter 2011 om cirka 140 MSEK jämfört med cirka 175 MSEK för motsvarande period 2010.

[Removed Graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Utfallet för det första kvartalet var i linje med förväntan efter tidigare offentliggjorda ordersiffror för våren. Försäljningen uppgick till 121 MSEK jämfört med cirka 150 MSEK föregående år. Merparten av vårens varor levererades och fakturerades under kvartalet, men jämfört med föregående år kommer en relativt något högre andel av vårleveransen ske under andra kvartalet. Då tillkommer förutom fakturering av de sista vår-/sommarvarorna också försäljning i egna butiker, samt en pre-fall-leverans i juni, där ordervärdet är 16 MSEK. De säsongsvariationer som präglar Odd Mollys verksamhet gör att försäljningen varierar kraftigt under året medan delar av kostnaderna är mindre rörliga.

Bruttovinstmarginalen var trots höjda inköpspriser något starkare under det första kvartalet jämfört med förra året och förklaras till stor del av positiva valutaeffekter. Fler butiker och stärkt organisation gör att Odd Mollys rörelsekostnader är högre än föregående år och rörelsemarginalen för det första kvartalet blev 19,4 procent jämfört med 21,1 procent föregående år.

Förra veckan summerades införsäljningen av höst-/vinterkollektionen 2011 med ett ordervärde som uppgick till cirka 140 MSEK (175), vilket är cirka 20 procent lägre än för ett år sedan och cirka 15 procent lägre rensat för negativa valutaeffekter. En generellt svag klädmarknad på flera av våra viktigaste marknader den gångna säsongen i kombination med ett svagare försäljningstryck i Odd Mollys förra höstkollektion har ökat försiktigheten hos i återförsäljarna och därmed orderläggningen.

Som vi tidigare kommenterat är vi mitt i arbetet med att vidta ett antal åtgärder för att justera prismix, optimera kollektionserbjudandet och förstärka säljinsatserna. Under sommaren planerar Odd Molly att öppna en webbshop för att möta efterfrågan från många kunder och visa en representativ produktbredd i en attraktiv miljö. Ytterligare förändringar utvärderas med fokus på kostnadsöversyn samt sortiments- och säljstyrning. Effekterna av detta väntas successivt, men vi arbetar intensivt för att stärka förutsättningarna för en framtida god och lönsam tillväxt.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Download pdf