Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2010

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 18 februari 2011

Stabil utveckling, god lönsamhet och finansiell styrka

1 januari - 31 december 2010

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 355,6 MSEK (329,8)
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 56,6 procent (54,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 50,7 MSEK (59,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14,3 procent (17,9). Rensat för kostnader i samband med listbytet i juni om 4,2 MSEK var rörelseresultatet 54,9 MSEK och rörelsemarginalen 15,4 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 36,2 MSEK (43,0). Nettomarginalen uppgick till 10,2 procent (13,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 6,30 SEK (7,48)

1 oktober - 31 december 2010                                     

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 56,1 MSEK (53,5)
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,3 procent (53,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 MSEK (5,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0,8 procent (9,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 MSEK (2,7)
 • Resultat per aktie var 0,24 SEK (0,47)
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 4,50 SEK (3,50) per aktie, vilket motsvarar 71,5 procent (46,7) av årets resultat efter skatt

Händelser under rapportperioden

 • En outletbutik öppnade i Barkarby utanför Stockholm i december
 • Ordervärde för vår- och sommarkollektionerna 2011 uppgick till 165 MSEK (180)

VD kommenterar utvecklingen

Rörelseresultat på 51 MSEK trots stora investeringar och listbyte under året
Det fjärde kvartalet utvecklades enligt förväntan vilket innebar en omsättningsökning på 5 procent jämfört med 2009 och en bruttovinstmarginal i nivå med förra året.

Vi stängde helåret med en omsättningsökning på 8 procent till cirka 356 MSEK. Under året har vi genomfört flera offensiva investeringar för framtiden som på kort sikt belastar resultatet, trots det rapporterar vi en rörelsemarginal på drygt 14 procent för helåret.

Flytten till stora listan (NASDAQ OMX Stockholm) i juni gör att fler kan investera i Odd Molly-aktien, samtidigt innebar processen ytterligare förbättringar av våra interna rutiner och arbetssätt - och en tydlig kvalitetsstämpel. Under 2010 öppnade vi två egna konceptbutiker i Los Angeles och Köpenhamn samt två outlets, utanför Stockholm och Göteborg. Vi lanserade det nya herrvarumärket Post fire dew där första leveransen till återförsäljare skedde under hösten 2010.

Vi är stolta över att vi levererar ett starkt resultat - och över den stabilitet och styrka som finns i bolaget. Odd Mollys finansiella ställning är fortsatt mycket stark med en kassa på 89 MSEK och soliditet om 81 procent.

Odd Mollys kollektioner
Verksamhetsmässigt var 2010 ett bra, men tufft år, med den första nedgången i ordervärde i Odd Mollys historia. Ett antal faktorer samverkade till att ordervärdet för vår/sommar 2011, som presenterades under det fjärde kvartalet, inte nådde upp till förväntan. Ordervärdet uppgick till cirka 165 MSEK, jämfört med ett ordervärde på cirka 180 MSEK för motsvarande kollektioner föregående år.

Vi har identifierat orsakerna till trendbrottet och vidtagit ett antal åtgärder, främst omfördelningar i kollektionernas sortiments- och prissammansättning med ambitionen att hitta tillbaka till en mix med högre andel volymvaror. Vi har delat upp sortimentet i tre olika delar där vi introducerar "Classic" - en begränsad linje med ett antal bästsäljande plagg från tidigare kollektioner, och det vi kallar "Gold" - plagg med mer utpräglad design och mycket handarbetade detaljer. Viktigast är dock den breda Odd Molly-kollektionen med kommersiella plagg som vi ständigt vidareutvecklar, men alltid med en bibehållen Odd Molly-känsla.

Utöver kollektionsarbetet ser vi också över hur vi kan bli ännu bättre i vår samverkan med agenter och återförsäljare runtom i världen.

Odd Molly och världen
Under året har vi sett råvarupriser på bomull, siden och andra kvaliteter öka samtidigt som arbetskraftskostnaderna hos våra leverantörer höjts, vilket gör att våra inköpspriser ökat. Vår ambition är att vi ska kunna hantera detta utan att det ska påverka våra bruttomarginaler, dels genom vissa prishöjningar, dels genom den förändrade kollektionssammansättningen. Fortfarande ska Odd Mollys kläder ligga i det övre mellanprissegmentet med priser "within reach".

Odd Molly ser kontinuerligt över hur varumärket är representerat runt om i världen och tecknade under året avtal med en ny distributör i Ryssland. Det stora säljmötet med visning av höst/vinter-kollektionerna 2011 avslutades nyligen och orderläggningen har påbörjats. Häromveckan genomförde Post fire dew sin andra visning på Berns och Odd Molly visades igen på New York Fashion Week. Det är ännu för tidigt att säga något om försäljningsutvecklingen för kollektionerna.

Odd Molly framåt
Under 2011 ska vi fortsätta arbeta med att kombinera kreativitet och säljbarhet samt ytterligare stärka vårt varumärke genom nyskapande försäljningsarbete och marknadsföring. Parallellt med detta bedriver vi ett strukturerat arbete för att säkerställa genomgående hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Vår strävan är att alltid förbättra oss i alla avseenden, med våra kärnvärden Kärlek, Mod och Integritet som ledord.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Download pdf