Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Odd Molly godkänt för notering på NASDAQ OMX Stockholm

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 10 juni 2010

NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt Odd Molly International AB (publ) för notering på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, där första dag för handel med aktien blir den 21 juni 2010.

Detta pressmeddelande får ej publiceras i eller distribueras i länder där offentliggörande, publicering eller distribution kräver ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser.

Noteringen innebär att handeln i Odd Molly-aktien flyttar från handelsplatsen NASDAQ OMX First North ("First North") till NASDAQ OMX Stockholm. Första handelsdag är den 21 juni 2010. Noteringen av Odd Mollys aktier vid First North upphör därmed och sista dag för handel på First North är den 18 juni 2010. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på NASDAQ OMX Stockholm. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, ODD.

- Det är mycket glädjande att Odd Molly har godkänts för notering på NASDAQ OMX Stockholm. Sedan listningen på First North i juni 2007 har vi byggt upp och utvecklat en organisation som är väl rustad för de krav som ett listbyte medför. Listbytet ökar förutsättningarna för en breddad investerarbas och likviditet i aktien - och innebär samtidigt ytterligare en kvalitetsstämpel på bolaget, säger Christer Andersson, styrelsens ordförande.

Ett prospekt finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.oddmolly.com (http://www.oddmolly.com/). I prospektet ingår ett preciserat rörelsemarginalmål som tidigare ej offentliggjorts. Tidigare lönsamhetsmål var att över en konjunkturcykel säkerställa en rörelsemarginal (EBIT) väl över tio procent. Odd Mollys finansiella mål är därmed:

Omsättningstillväxt
Målet är en tillväxttakt de närmaste åren överstigande i genomsnitt 20 procent per år.

Rörelsemarginal
Odd Mollys mål är att säkerställa en rörelsemarginal (EBIT) om minst 12 procent.

Skuldsättning
Soliditeten ska över tid hållas på minst 40 procent.

Vidare har Odd Mollys styrelse formulerat en ny utdelningspolicy:

Styrelsens mål är att årligen föreslå att bolagsstämman beslutar om utdelning motsvarande minst 40 procent av bolagets vinst till aktieägarna. Styrelsen kommer innan ett sådant förslag lämnas överväga om det finns möjlighet att lämna utdelning i denna storleksordning. I övervägandet kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer.

Odd Molly har anlitat Swedbank Markets som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare i samband med noteringsprocessen.

Download pdf