Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Kommuniké från årsstämma i Odd Molly 2010

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 23 april 2010

 

Vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) den 22 april fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2009. Stämman beslutade att en utdelning om 3,50 kronor (3,00) ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2009.

 

Styrelse och revisorer

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Karin Jimfelt-Ghatan, Patrik Tillman, Nils Vinberg och Karin Wallin-Norman. Christer Andersson omvaldes till styrelsens ordförande. Besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag.

 

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med oförändrat 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med oförändrat 100 000 kronor vardera till de av styrelsens ledamöter som ej är anställda i bolaget, varmed det totala arvodet uppgår till 550 000 kronor.

 

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2007 för en tid av fyra år som bolagets revisor. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.

 

Valberedning

Årsstämman beslutade fastställa former för inrättande av valberedning inför kommande årsstämmor enligt valberedningens förslag och i linje med beslut vid årsstämman 2009.

 

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt förslag i kallelsen.

 

Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen

Download pdf