Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 22 april 2010

STABIL UTVECKLING OCH OFFENSIVA SATSNINGAR

1 januari - 31 mars 2010

• Nettoomsättningen ökade med 10,1 procent till 150,5 MSEK (136,7)

• Bruttovinstmarginalen ökade till 55,6 procent (53,6)

• Rörelseresultatet uppgick till 31,8 MSEK (33,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 21,1 procent (24,4)

• Resultat efter skatt uppgick till 22,7 MSEK (25,0). Nettomarginalen uppgick till 15,1 procent (18,3)

• Resultat per aktie uppgick till 3,94 SEK (4,34)

• Odd Molly öppnade en egen butik i Los Angeles i februari

• I april rapporterade Odd Molly ett ordervärde för höst/vinter 2010 om 175 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 11 procent jämfört med ordervärdet för motsvarande period 2009

[REMOVED GRAPHIC]

VD kommenterar utvecklingen

Årets första kvartal visade en stabil försäljningstillväxt på cirka 10 procent. Vi har sagt att vi ska fortsätta växa med kontroll, men ändå våga satsa, vara offensiva och pröva nya vägar - vilket jag tycker att det första kvartalets utfall ger uttryck för. Rörelsekostnaderna var planenligt något högre jämfört med motsvarande kvartal föregående år, till följd av våra satsningar, men rörelsemarginalen landade ändå på starka 21 procent. Under det första kvartalet förstärktes samtidigt bruttovinstmarginalen, mycket tack vare en starkare svensk krona samt att terminssäkringar av valutor ger ökad stabilitet vad gäller påverkan på bruttovinsten. Varulagrets andel av försäljningen utvecklades positivt och var lägre än förra året. Vårens plagg och största delen av sommarkollektionen fakturerades under kvartalet, vilket innebär att det andra kvartalet liksom tidigare år kommer att bli svagt.
I februari invigdes Odd Mollys butik i Los Angeles med en därpå följande uppmärksammad tillställning då delar av den internationella modeeliten var på plats. Evenemanget rönte stort intresse inte minst i USA. Vi har gjort en del justeringar både i den egna organisationen och i nätverket som vi bedömer kommer att gynna utvecklingen på den amerikanska marknaden på sikt.

I april rapporterade Odd Molly ett ordervärde för höst/vinter 2010 om 175 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 11 procent jämfört med ordervärdet för motsvarande kollektioner 2009. Vi är glada över att vi fortsätter öka vår höst- och vinterförsäljning, trots tuffa ekonomiska villkor på vissa marknader, men utfallet av orderläget nådde inte riktigt upp till våra förväntningar. Efter avslutad införsäljning konstaterar vi att höst- och vinterkollektionen var väl mottagen av återförsäljarna, men att balansen i prismixen behöver och kommer att ses över.

Fortsatt hög aktivitet och kreativitet råder inom Odd Molly. Härnäst ska vi öppna vår tredje konceptbutik, i Köpenhamn, en outlet-butik i Kungsbacka, lansera den första herrkollektionen hos återförsäljarna och snart är designen av vår- och sommarkollektionerna 2011 klara. Innan året är slut räknar vi också med att bolagets aktie kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm, vilket väntas bli ett nytt spännande kapitel i Odd Mollys historia. Vi kommer fortsätta gå vår egen väg, värdera kreativitet högt och utveckla bolagets kvalitetsarbete i alla led - med ständig förbättring som ledstjärna.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Download pdf