Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Kallelse till årsstämma i Odd Molly

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 16 mars 2010

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 kl. 14.00 på Södra Teatern, lokal Södra Bar, Mosebacke Torg 1-3, 116 46 Stockholm.

Förslag till beslut i korthet

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt vinstdisposition
• Som tidigare meddelats föreslår styrelsen en utdelning om 3,50 kronor (3,00) för räkenskapsåret 2009.

Val av styrelse
• Omval föreslås av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Karin Wallin-Norman, Karin Jimfelt-Ghatan, Mia Arnhult och Nils Vinberg samt Christer Andersson, som också föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Per Holknekt har avböjt omval.

Beslut om valberedning
• Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
• Styrelsen föreslår att ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska utgöras av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, övriga förmåner samt pension.

Kallelsen i sin helhet bifogas.

Download pdf