Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Kommuniké från årsstämma i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 24 april 2009

Vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) den 23 april fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2008. Stämman beslutade att en utdelning om 3,00 kronor (0,00) ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2008.

Styrelse och revisorer
Till styrelsen omvaldes styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Karin Jimfelt-Ghatan, Per Holknekt, Patrik Tillman och Karin Wallin-Norman. Christer Andersson omvaldes till styrelsens ordförande och Nils Vinberg valdes till ny styrelseledamot. Nils Vinberg, född 1957, är civilekonom och vice styrelseordförande i Björn Borg AB där han arbetat som CFO och VD under tio år fram till november 2008. Nils Vinberg är styrelseledamot i RnB Retail and Brands AB, CV Friskvård AB och Svensk Handel Stil. Han äger 0 aktier i Odd Molly.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med oförändrat 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med oförändrat 100 000 kronor vardera till de av styrelsens ledamöter som ej är anställda i bolaget, varmed det totala arvodet uppgår till 550 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2007 för en tid av fyra år som bolagets revisor. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Stämman beslutade om inrättande av en valberedning, riktlinjer för dess sammansättning och arbete samt valde en valberedning fram till nästa årsstämma bestående av Malin Sievers, Eric Wallin och Åsa Enesund (valberedningens ordförande).

Stockholm som ovan
Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under "press/media".
Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka "sign up for our newsletter".

Download pdf