Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Kallelse till årsstämma i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 18 mars 2009

Aktieägarna i Odd Molly International AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl. 15.00 på Södra Teatern, lokal Festvåningen, våning 7, Mosebacke Torg 1-3, 116 46 Stockholm.

Förslag till beslut i korthet
Fastställande av resultat- och balansräkningar samt vinstdisposition
• Som tidigare meddelats föreslår styrelsen en utdelning om 3,00 kronor (0,00) för räkenskapsåret 2008.

Val av styrelse
• Omval föreslås av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Karin Wallin-Norman, Karin Jimfelt-Ghatan, Per Holknekt och Mia Arnhult samt Christer Andersson, som också föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Dessutom föreslås nyval av Nils Vinberg som styrelseledamot.
• Kort fakta om föreslagen ny ledamot
Nils Vinberg, f. 1957, är civilekonom och vice ordförande i styrelsen för Björn Borg AB där han arbetat som verkställande direktör fram till november 2008. Nils Vinberg är även ledamot av styrelsen i RnB Retail and Brands AB och i CV Friskvård AB samt ledamot av styrelsen i Svensk Handel Stil.

Inrättande av valberedning
• Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen.

Kallelsen i sin helhet bifogas.

För vidare information från Odd Molly, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD, telefon: 08-522 28 502, christina@oddmolly.com

Download pdf