Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2013

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 19 februari 2014

Året präglas av förändringsarbete för ökad kontroll och långsiktig tillväxt

1 januari - 31 december 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 228,2 MSEK (223,7) .
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,5 procent (53,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -24,1 MSEK (0,2). Resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär om cirka 12,3 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -19,4 MSEK (3,0).
 • Resultat per aktie uppgick till -3,38 SEK (0,52).

1 oktober - 31 december 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 47,3 MSEK (34,3).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,7 procent (45,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,1 MSEK (-7,0). Resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär om cirka 7,6 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,4 MSEK (-2,9).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,98 SEK (-0,50).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013. Räkenskapsåret 2012 lämnades en utdelning om 1,50 SEK per aktie.

Händelser under kvartalet

 • Odd Molly fattade under kvartalet beslut om att ta över försäljningsansvaret på den svenska marknaden. Det formella övertagandet skedde via bolagsförvärv i januari 2014.
 • Under kvartalet genomfördes ett antal förändringar för att anpassa organisationen till verksamhetens framtida satsningar.

VD kommenterar utvecklingen

När jag kom till Odd Molly för två år sedan visste jag att vi måste genomföra förändringar för att se förändringar. För det krävs både handlingskraft och finansiellt handlingsutrymme - och det har vi. Odd Molly är i den gynnsamma situationen att vi tack vare en stark balansräkning kan göra det vi måste för att säkra långsiktig framgång. Bakom oss har vi ett år med stora strategiska beslut och vidtagna åtgärder. Följaktligen belastas resultatet 2013 av stora omställningskostnader som syftar till att skapa framtida möjligheter. Förra året såg vi också resultatet av de svaga ordervärden vi hade 2012, medan den fina ökningen av ordervärdet under hösten 2013 får effekt i form av intäkter 2014. Även det fjärde kvartalet präglades - både i aktiviteter och i resultat - av fortsatta steg i Odd Mollys förändringsarbete.

Kollektion - nyhetsvärde och försäljningsfokus
Det viktiga sortimentsarbetet har bland annat resulterat i klart förbättrade ordervärden (vår/sommar 2014 visade en ökning på 25 procent), god genomförsäljning hos våra återförsäljare och mycket positiv utveckling i våra egna försäljningskanaler - särskilt i Odd Mollys webbshop. Vi säljer fler volymprodukter, har fått ned snittpriset och ökat snittordern - precis enligt plan. I januari började införsäljningen av höst/vinterkollektionen 2014 och vi känner oss optimistiska inför framtiden. Med en sortimentsstrategi som bevisat sig fortsätter vi förfina såväl kollektionens sammansättning som hur vi arbetar med inköp och försäljning över året.

Organisation - målfokus
Under kvartalet genomförde vi ett antal förändringar för att anpassa organisationen till verksamhetens framtida satsningar med fokus på design, försäljning och närhet till kund. Vissa tjänster omvandlades och andra har försvunnit. En sådan förändring påverkar självklart hela organisationen, men åtgärderna är nödvändiga för att stärka Odd Mollys konkurrenskraft.

Distribution - kundfokus
Som ett led i att stärka förutsättningarna för lönsam tillväxt beslutade vi under det fjärde kvartalet att ta över ansvaret för försäljningsarbetet på den svenska marknaden. Det är ett strategiskt beslut, och ett stort beslut, som innebär att Odd Molly får ökad kontroll över värdekedjan och kommer närmare kund. -Vi tror att det är avgörande för framgång. I och med detta beslut får vi nu ansvaret för försäljningen i hela Skandinavien - vår närmaste och viktigaste marknad.

Med en större kontroll över distributionen i Skandinavien (vi avslutade agentavtalen i Norge och Danmark tidigare under året) får vi större flexibilitet att utveckla verksamheten. Med en högre andel försäljning i egna kanaler mot konsument tror vi att vi på sikt kan nå en mer jämn utveckling över året.

Summering - fokus på långsiktig lönsam tillväxt
Under 2013 har vi alltså genomfört flera förändringar och tagit viktiga steg - steg som vi tagit kostnader för under det gångna året och som ger frukt framåt. Kostnader relaterade till dessa förändringar samt justeringar av vissa värderingsprinciper uppgår till cirka 12 MSEK.

Orubbat av alla förändringar kvarstår grunden i Odd Molly; ett tydligt stilkoncept som bygger på färg, mönster och hantverk - alltid med attityd och en twist.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Download pdf