Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Ordervärde för höst/vinter 2014 uppgår till 121 MSEK

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 27 mars 2014

Ordervärdet på Odd Mollys höst- och vinterkollektioner 2014 uppgår till cirka 121 MSEK. Det är återigen en stark ökning, med 26 MSEK eller 27 procent, jämfört med motsvarande kollektioner året innan och ett bevis på att de förändringar som vidtagits i form av ny sortimentstrategi och stärkt organisation inom design och försäljning ger effekt.

Ordervärdet för höst- och vinterkollektionerna 2014 visar samma tillväxtmönster som föregående år med ökningar både i kronor, antal artiklar och genomsnittsorder.

- Jag gläder mig åt att vi har ett så starkt förtroende hos våra många återförsäljare och att både stora och små kunder ökar sina inköp. Det är särskilt roligt att se att våra stora kunder ökar mest, dels för att de tack vare vår nya sortimentsstrategi - med bättre helhet och ökat nyhetsvärde - kan variera sitt utbud mer, dels därför att vi ser fortsatt stor potential att utveckla intressanta samarbeten framöver, säger Anna Attemark, VD i Odd Molly.

Det totala ordervärdet för höst- och vinterkollektionerna 2014 uppgår till cirka 121 MSEK, jämfört med ett ordervärde på cirka 95 MSEK för höst- och vinterkollektionerna 2013. I ordervärdet ingår order från externa återförsäljare från 21 länder samt order till egna butiker, shop-in-shops och bolagets webbshop exklusive sedvanligt butikspåslag.

- Den tydliga positiva trenden visar att vi nått den balans i kollektionen som vi eftersträvat med vår nya sortimentsstrategi - både produkt- och prismässigt. En viktig framgångsfaktor är också vår satsning på egna försäljningskanaler - det stärker varumärket och ger oss möjlighet att driva försäljning, säger Anna Attemark, VD i Odd Molly.

Odd Mollys fem största marknader är Sverige, Tyskland, Schweiz, Danmark och USA. Mot bakgrund av att bolaget har en allt större andel egen detaljhandel samt har för avsikt att gå från två till fyra införsäljningar per år kommer Odd Molly framöver inte att offentliggöra ordervärde separat.

Efter avslutad orderläggning producerar Odd Molly kommande kollektion baserat på bekräftade order från externa återförsäljare samt på order efter beräknad försäljningsvolym från egna butiker, vilket medför begränsad operationell risk och kapitalbindning. Den kvarstående osäkerhet som finns beträffande slutligt utfall, beror dels på framtida valutakursutveckling, dels på enstaka återförsäljares betalningsförmåga och storlek på tillkommande marginal från försäljning i egna kanaler. Dessa faktorer kommer fortsatt att ägnas noggrann uppmärksamhet och uppföljning.

Download pdf