Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ) 2012

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 29 mars 2012

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012 kl. 14.00 på Södra Teatern i Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012;

- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast fredagen den 20 april 2012 kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.oddmolly.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 20 april 2012 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman.

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
7. Beslut
a)      om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt
b)      om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om valberedning.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Christer Andersson väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2011 med tre kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 1 maj 2012. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut av Euroclear Sweden AB tisdagen den 8 maj 2012.

Med denna avstämningsdag utgör torsdagen den 26 april 2012 sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt till utdelning.

För fullständig kallelse se bifogad pdf.

Download pdf