Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Kommuniké från extra bolagsstämma i Odd Molly International AB

Odd Molly International AB (publ)
PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 25 november 2011

Vid en extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ) idag fattades beslut om ett incitamentsprogram för Odd Mollys tillträdande verkställande direktör och tillträdande vice verkställande direktör i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag.

Bolagsstämman beslutade om en emission av 300 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Odd Molly International AB. Vid en sådan nyteckning ska teckningskursen motsvara 120 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med 10 november 2011 till och med 24 november 2011. Teckningsoptionerna ska tecknas från och med 28 november till och med 5 december 2011. Teckningsoptionerna ska till marknadspris förvärvas av Odd Mollys tillträdande VD Anna Attemark (högst 150 000 teckningsoptioner) och tillträdande vVD Jennie Högstedt Björk (högst 150 000 teckningsoptioner).

Ökningen av Odd Mollys aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 30 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,96 procent av det totala antalet aktierna och röstetalet i Odd Molly.

 

Download pdf