Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ) 2013

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 27 mars 2013

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 14.00 på Hotel Skeppsholmen, Gröna Gången 1, Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013;

- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast fredagen den 19 april 2013 kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.oddmolly.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 19 april 2013 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman.

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
7. Beslut
a)      om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt
b)      om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om valberedning.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Christer Andersson väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2012 med 1,50 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 30 april 2013. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut av Euroclear Sweden AB tisdagen den 6 maj 2013.

Med denna avstämningsdag utgör torsdagen den 25 april 2013 sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt till utdelning.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)
Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, totalt 650 000 kronor. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valbered­ningen föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Andersson, Lennart Björk, Patrik Tillman, Mia Arnhult och Nils Vinberg samt ­val av Patrik Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2014. Karin Wallin-Norman har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse inte erhållit något förslag från Bolagets valberedning om den sjätte person som föreslås som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Så fort Bolaget erhåller sådant förslag kommer det att offentliggöras på Bolagets hemsida. För information om föreslagna ledamöter hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse på Bolagets webbsida, www.oddmolly.com.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2012 som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2013. Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2014.

För fullständig rapport, se bifogad PDF.

Download pdf