Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Ordervärde för höst/vinter 2013 uppgår till 95 MSEK

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 27 mars 2013

Ordervärdet på Odd Mollys höst- och vinterkollektioner 2013 ökar till cirka 95 MSEK, vilket är högre än för motsvarande kollektion föregående år, som uppgick till 87 MSEK, och i nivå med den senaste vår- och sommarkollektionen. Kollektionssammansättningen är väl mottagen men inköpsklimatet runt om i Europa präglas av fortsatt försiktighet vilket påverkar återförsäljarnas inköpsbudgetar. Baserat på nu kända ordervärden och bolagets fortsatta tillväxtambition väntas årets resultat inte bli högre än föregående år.

Inom Odd Molly pågår sedan en tid ett förändringsarbete på många fronter med målet att stärka bolagets position, med utgångspunkt i bolagets tydliga stilkoncept, och visa lönsam tillväxt.

-      I det pågående förändringsarbetet tar vi flera steg i rätt riktning där vi hittills haft störst fokus på kollektionsarbete och organisation. Jag ser också stor potential i att stärka försäljningsarbetet både i hur vi själva agerar och hur vi finns representerade via agenter i vårt nätverk, säger Anna Attemark, VD i Odd Molly.

Ordervärdet för höst/vinter 2013 uppgår till cirka 95 MSEK, vilket är 9 procent högre än ordervärdet på cirka 87 MSEK för motsvarande kollektioner året innan. Med oförändrade valutakurser uppgår ordervärdet till 97 MSEK. Med fortsatt fokus på tillväxt, och baserat på nu kända ordervärden, väntas resultatet för 2013 inte bli högre än föregående år.

-      Det är positivt att Odd Mollys trogna kunder ökar sina snittorder och att balansen i både produktmix och prissättning nu är bättre. Jag är också glad över att se hur våra egna butiker fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Samtidigt har vi siktet inställt på ännu större orderökningar, men vi är väl medvetna om att det svaga konsumtionsklimat som råder på många av våra marknader får konsekvenser för våra återförsäljares inköpsförmåga just nu, säger Anna Attemark, VD i Odd Molly.

I ordervärdet ingår order från externa återförsäljare från 21 länder samt order till de egna butikerna i Stockholm och Köpenhamn, tre shop-in-shops och bolagets webbshop. I 21 länder har Odd Molly egen representation via agent eller distributör. Odd Mollys sex största marknader står för 82 procent (78) av ordervärdet.

[Removed graphics]

Efter avslutad orderläggning producerar Odd Molly kommande kollektion baserat på bekräftade order från externa återförsäljare samt på order efter beräknad försäljningsvolym från egna butiker, vilket medför begränsad operationell risk och kapitalbindning. Den kvarstående osäkerhet som finns beträffande slutligt utfall, beror dels på framtida valutakursutveckling, dels på enstaka återförsäljares betalningsförmåga. Dessa faktorer kommer fortsatt att ägnas noggrann uppmärksamhet och uppföljning.

Download pdf