Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Valberedningens kompletterande förslag

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 12 april 2013

Genom kallelse den 28 mars 2013 kallades aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 14.00 på Hotel Skeppsholmen, Gröna Gången 1, Stockholm. Vid tidpunkten för kallelsen var valberedningen inte färdig med sitt beslutsförslag avseende vilka personer som föreslås som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning är nu färdig med sitt förslag och lämnar följande förslag till årsstämman avseende punkt 9 (val av styrelse).

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Andersson, Lennart Björk, Patrik Tillman, Mia Arnhult och Nils Vinberg samt val av Patrik Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2014. Karin Wallin-Norman har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av Kia Orback Pettersson, född 1959, utbildad civilekonom från Lunds Universitet. Kia har, förutom lång arbetslivserfarenhet från detaljhandeln, media- och fastighetsbranschen, erfarenhet av kvalificerat styrelsearbete. Kia sitter bl.a. i styrelsen för Jernhusen AB, JM AB och Kungsleden Aktiebolag samt är styrelseordförande i Forsen Projekt Aktiebolag, Ponderus Invest AB och Svefa Aktiebolag. Kia har tidigare haft styrelseuppdrag i bl.a. Apoteket AB, Hemtex AB och Ticket AB. För information om de föreslagna ledamöterna hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse på Bolagets webbsida, www.oddmolly.com.

Eventuella frågor kring valberedningens förslag kan ställas till Patrik Tillman, patrik.tillman@lennerpartners.com, 08-545 061 00

Download pdf