Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Kommuniké från årsstämma 2013 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)
PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 25 april 2013

Vid årsstämma i Odd Molly International AB idag fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2012. Stämman beslutade att en utdelning om 1,50 kronor (3,00) ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2011. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Lennart Björk, Patrik Tillman och Nils Vinberg. Karin Wallin-Norman hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande nyvaldes Patrik Tillman. Stämman fattade även beslut om nyval av Kia Orback Pettersson, född 1959, utbildad civilekonom från Lunds Universitet. Kia är styrelseledamot i bl a Jernhusen AB, JM AB och Kungsleden Aktiebolag samt är styrelseordförande i Forsen Projekt Aktiebolag, Ponderus Invest AB och Svefa Aktiebolag. Besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med oförändrat 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med oförändrat 100 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, varmed det totala arvodet uppgår till 650 000 kronor.

De registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2014. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och beslut om valberedning.

Download pdf