Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 20 augusti 2013

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

Förändringsarbete enligt plan, ökad kontroll i distributionsled

1 januari - 30 juni 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 110,8 MSEK (117,9)
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,3 procent (55,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,4 MSEK (-3,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,6 MSEK (-3,0)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,67 SEK (-0,52)

1 april - 30 juni 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,6 MSEK (22,2)
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 59,1 procent (53,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,0 MSEK (-15,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,5 MSEK (-11,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,83 SEK (-2,07)

Händelser under kvartalet

 • Samarbetet med bolagets agenter i Norge och Danmark har avslutats - Odd Molly övertar försäljningsansvaret på dessa marknader. Hänförliga engångskostnader om 4 MSEK belastar resultatet.
 • Beslut om byte av agent i Holland, vilket kommer att genomföras under tredje kvartalet.
 • Kontrakt har tecknats för egen Odd Molly-butik i Täby Centrum, med öppning i augusti.

VD kommenterar utvecklingen
Det andra kvartalet var som brukligt försäljningsmässigt årets svagaste, men försäljningen ökade ändå till 33,6 MSEK (22,2), vilket främst beror på att vi under kvartalet redan fakturerat en stor del av den första höstleveransen. Samtidigt ser vi en ökande försäljning i våra egna kanaler vilket också förklarar den högre bruttomarginalen. Andelen höstvaror under kvartalet uppgick till cirka 15 MSEK jämfört med motsvarande försäljning på 7 MSEK föregående år. Att den tidiga höstleveransen är större är en medveten strategi för att skapa bättre flöde i rätt tid ute i butikerna.

Under kvartalet genomförde vi planenligt förändringar i det skandinaviska agentnätverket med målet att öka försäljningen. För att få bättre kontroll och komma närmare våra kunder har vi själva tagit över ansvaret för försäljningen i Norge och Danmark från och med slutet av juni.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13,0 MSEK (-15,8) och förklaras huvudsakligen av den för kvartalet säsongsmässigt relativt sett låga volymen. Resultatet tyngs också av engångskostnader om 4 MSEK för de avslutade kontrakten i Skandinavien, och bedömningen är att det är ett strategiskt viktigt steg för att öka volymerna och därmed nå bättre lönsamhet.

Våra egna kanaler och shop-in-shops, framförallt Odd Mollys webbshop samt Åhléns City i Stockholm, fortsätter utvecklas mycket bra. Jag ser stor potential i att stärka försäljningsarbetet i både extern och egen regi, i agent- och återförsäljarled, och vi fortsätter därför genomföra förändringar i vår distribution. Under innevarande kvartal har vi bytt agent i Holland och tecknat avtal för en egen butik i Täby Centrum som öppnar den 29 augusti.

Kvartalet avslutades med att alla agenter och säljare samlades till införsäljningsmöte i Stockholm i slutet av juni, för en presentation av nästa vår- och sommarkollektion. Då kunde vi också visa en produktnyhet som kommer att finnas i ett begränsat antal butiker nu i höst - en mindre Home-kollektion med kuddfodral och filtar i linje med Odd Mollys tydliga stilkoncept. Produkten är inledningsvis framtagen i varumärkesstärkande syfte och för att bidra till ett ökat nyhetsflöde.

Sammanfattningsvis följer vi den plan vi lagt och alla i organisationen arbetar hårt för att varje beslut och genomförd aktivitet ska leda till ett mer framgångsrikt och lönsamt Odd Molly.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport, se bifogad PDF

Download pdf