Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Ordervärde för vår/sommar 2014 uppgår till 120 MSEK

Odd Molly International AB (publ)
PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 24 september 2013

Ordervärdet på Odd Mollys vår- och sommarkollektioner 2014 uppgår till cirka 120 MSEK, vilket är 25 MSEK eller 26 procent högre än för vår- och sommar föregående år. Det är en bekräftelse på att bolagets förändrade sortimentsstrategi fungerar tillfredsställande. Samtidigt råder en fortsatt försiktighet och tuffa marknadsförhållanden på många marknader som påverkat utfallet.

Det totala värdet på order för vår- och sommarkollektionerna 2014 ökar både i kronor, antal artiklar och genomsnittsorder, vilket är en effekt av bolagets målmedvetna strategi att skapa en bättre pris- och produktmix.

- Flera faktorer bidrar till den positiva utvecklingen; kollektionen är mer välbalanserad, genomförsäljningen i butik är bra och vi upplever att vi återfått förtroendet på marknaden från en bredare kundgrupp. Det arbete vi genomfört för att göra tydligare kollektioner och öka både det totala och genomsnittliga ordervärdet ger resultat, men vi vill självklart prestera ännu bättre, säger Anna Attemark, VD i Odd Molly.

Ordervärdet för vår- och sommarkollektionerna 2014 uppgår till cirka 120 MSEK, jämfört med ett ordervärde på cirka 95 MSEK för vår- och sommarkollektionen 2013.

- Ordervärdet ökar, vilket är glädjande, men vi upplever samtidigt en fortsatt försiktighet på många marknader. Med en tidigare nedåtgående försäljningsspiral har förtroendet naggats och det är mycket viktigt för oss att nu kunna bevisa en vändning i alla led - bland medarbetare, inköpare, hyresvärdar och aktieägare. Den största ökningen har skett på vår hemmamarknad Sverige, vilket vi ser som ett tecken på att varumärket stärkts, säger Anna Attemark, VD i Odd Molly.

I ordervärdet ingår order från externa återförsäljare från 21 länder samt order till de egna butikerna i Stockholm och Köpenhamn, shop-in-shops och bolagets webbshop exklusive sedvanligt butikspåslag. Utöver detta har ett mindre inköp av de mest efterfrågade produkterna gjorts för att möjliggöra merförsäljning i säsong. I 21 länder har Odd Molly egen representation via agent eller distributör. Odd Mollys sex största marknader står för 78 procent (77) av ordervärdet.

Efter avslutad orderläggning producerar Odd Molly kommande kollektion baserat på bekräftade order från externa återförsäljare samt på order efter beräknad försäljningsvolym från egna butiker, vilket medför begränsad operationell risk och kapitalbindning. Den kvarstående osäkerhet som finns beträffande slutligt utfall, beror dels på framtida valutakursutveckling, dels på enstaka återförsäljares betalningsförmåga och storlek på tillkommande marginal från försäljning i egna kanaler. Dessa faktorer kommer fortsatt att ägnas noggrann uppmärksamhet och uppföljning.

Download pdf