Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Odd Molly tar över försäljningsansvaret på sin huvudmarknad Sverige

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 23 december 2013

Som ett led i att stärka förutsättningarna för lönsam tillväxt, har Odd Molly beslutat ta över ansvaret för försäljningsarbetet på den svenska marknaden, vilket hittills skett via agent. Det strategiska beslutet innebär att Odd Molly får ökad kontroll över värdekedjan och kommer närmare kund, vilket på lång sikt väntas påverka bolagets lönsamhet positivt och ge ökad flexibilitet att utveckla verksamheten. Det formella övertagandet sker via bolagsförvärv i början av januari 2014, varefter ett fortsatt samarbete pågår under en övergångsperiod.

Inom Odd Molly pågår ett förändringsarbete som bland annat rör bolagets distributionsnätverk där försäljningsansvaret historiskt huvudsakligen skett via agenter. Tidigare i år har förändringar skett i Norge och Danmark, där bolaget övertagit ansvaret för försäljningen, samt i Holland med byte av agent. Odd Molly har nu fattat beslut om att även ta över försäljningsansvaret på bolagets hemmamarknad Sverige, som föregående räkenskapsår redovisade en extern försäljning till agentens återförsäljare motsvarande 34 procent av koncernens nettoomsättning.

"Det är strategiskt viktigt att vi själva ansvarar för och driver försäljningsarbetet på bolagets största marknad. Vi är väldigt nöjda med det samarbete vi haft med den svenska agenten, som bidragit starkt till den starka position Odd Molly idag har i Sverige, men vi får på detta sätt ökad kontroll över försäljningen och kommer närmare vår kund vilket vi bedömer är avgörande för en fortsatt framgångsrik utveckling av Odd Molly", säger Anna Attemark, VD för Odd Molly.

Skiftet förväntas formellt ske i början av januari 2014. För att säkerställa ett smidigt övertagande kommer ett samarbete med den svenska agenten att fortsätta under en övergångsperiod fram till april 2014 då införsäljningen av vår- och sommarkollektionen 2015 startar.

Odd Molly förvärvar 100 procent av aktierna i ett dotterbolag till det bolag vari den svenska agenten tidigare bedrivit agenturen för Odd Molly i Sverige. Köpeskillingen består av en initial fast del och en rörlig tilläggsköpeskilling som beror på utfall av orderläggning i Sverige under 2014. Total köpeskilling bedöms komma att uppgå till cirka 14 Mkr och kommer slutligen fastställas i slutet av 2014.

Odd Molly har hittills betalat sedvanlig agentprovision till den svenska agenten avseende försäljningen på den svenska marknaden, vilken nu kommer ske i Odd Mollys egen regi. Avtalspart gentemot Odd Molly är liksom tidigare den enskilde återförsäljaren. På lång sikt väntas förändringen påverka bolagets lönsamhet positivt och ge Odd Molly ökad flexibilitet att utveckla verksamheten samtidigt som en ökad närhet till kund också bidrar till att stärka varumärket Odd Molly.

Download pdf