Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 28 mars 2014

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00 på Hotel Skeppsholmen, Skridskopaviljongen, Gröna Gången 1, Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 april 2014;

- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas full­ständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om full­makten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.oddmolly.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt om­registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) onsdagen den 23 april 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman.

1.
Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.
Godkännande av dagordning.

4.
Val av en eller två protokolljusterare.

5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill anförande av verkställande direktören.

7.
Beslut

1.
om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt

2.
om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

1.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

2.
Val av styrelse och revisor.

3.
Beslut om valberedning.

4.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

5.
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

6.
Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2013.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)

Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, totalt 650 000 kronor. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valbered­ningen föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman och Nils Vinberg samt val av Patrik Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015. För information om föreslagna ledamöter hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse på Bolagets webbsida, www.oddmolly.com.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Download pdf