Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Kommuniké från årsstämma 2014 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 29 april 2014

Vid årsstämma i Odd Molly International AB idag, den 29 april, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2013. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2013. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman och Nils Vinberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tillman.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med oförändrat 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med oförändrat 100 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, varmed det totala arvodet uppgår till 650 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2015. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om emission av 100 000 tecknings­optioner samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag Odd Molly Sverige AB med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptioner till vissa ledande befattningshavare i bolaget.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och beslut om valberedning.

Download pdf