Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Kommuniké från årsstämma 2012 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 26 april 2012

Vid årsstämma i Odd Molly International AB idag fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2011. Stämman beslutade att en utdelning om 3,00 kronor (4,50) ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2011. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Patrik Tillman, Nils Vinberg och Karin Wallin-Norman. Christer Andersson omvaldes till styrelsens ordförande. Karin Jimfelt-Ghatan hade avböjt omval. Stämman fattade även beslut om nyval av Lennart Björk, född 1942, grundare och VD för Gant 2001-2012. Lennart Björk har även övriga uppdrag som styrelseordförande i Boomerang, VärmlandsMetanol och New Moon AB. Besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med oförändrat 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med oförändrat 100 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, varmed det totala arvodet uppgår till 650 000 kronor.

De registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2013. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och beslut om valberedning.

Download pdf