Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 26 april 2012

Kvartalet i linje med plan, utvecklingsarbete för långsiktig förbättring pågår

1 januari - 31 mars 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 95,8 MSEK (121,2)
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,8 procent (56,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,5 MSEK (23,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13,0 procent (19,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till 8,9 MSEK (16,0). Nettomarginalen uppgick till 9,3 procent (13,2)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,55 SEK (2,79)

Händelser under rapportperioden

  • I mars rapporterade Odd Molly ett ordervärde för höst/vinter 2012 om cirka 87 MSEK jämfört med cirka 140 MSEK för motsvarande period 2011
  • Odd Molly öppnade sin första egna shop-in-shop i varuhuset Rådhuset, Uppsala

VD kommenterar utvecklingen

Vi stänger det första kvartalet med en försäljning i linje med tidigare kommunicerat ordervärde. Bruttomarginalen var på en stabil nivå över 55 procent i kvartalet medan rörelseresultatet blev lägre huvudsakligen som en effekt av den minskade volymen. För att ge återförsäljare bättre möjlighet till god genomförsäljning av varorna strävar Odd Molly efter att leverera så stor del som möjligt av sommarkollektionen under första kvartalet. Varuförsörjningen har fungerat mycket bra och med i princip hela vår- och sommarkollektionen levererad och fakturerad under första kvartalet blir intäkterna säsongsmässigt under årets andra kvartal mycket lägre och resultatet följaktligen negativt, vilket är värt att upprepa för dem som inte kan Odd Mollys affärsmodell.

Under kvartalet meddelade vi ordervärdet för Odd Mollys höst- och vinterkollektion 2012 som blev cirka 87 MSEK jämfört med 140 MSEK för motsvarande kollektion föregående år. Vi bedömer att ordersituationen speglar en obalans i kollektionen, där vissa varugrupper var betydligt starkare än andra, kombinerat med en svag marknad. Baserat på nu kända ordervärden för helåret och bolagets fortsatta tillväxtambition kunde vi konstatera att resultatet för innevarande år väntas bli betydligt sämre än föregående år.

Vi är naturligtvis inte nöjda med det, utan arbetar varje dag målmedvetet för att vända trenden. Stegvis kommer vi att genomföra förändringar och ett steg i rätt riktning var det beslut som togs i höstas att fokusera på Odd Mollys damkollektion. I korthet ska vi förbättra kollektionssammansättning och försäljningsprocesser samt förtydliga vår positionering, och i detta arbete är det viktigt att vi lyssnar på våra återförsäljare och kunder. Där vi kan reducera kostnader kommer vi att göra det - med fokus på långsiktig och lönsam tillväxt.

Vi fortsätter att se en positiv utveckling av Odd Mollys egen webbutik som smögs igång under hösten. I den kan vi erbjuda hela vårt sortiment till stora delar av Europa. Under kvartalet lanserades Odd Mollys första shop-in-shop-lösning i varuhuset Rådhuset i Uppsala, vilket kan bli en intressant och flexibel kompletterande försäljningskanal.

Jag är mer övertygad än någonsin att Odd Mollys unika stilkoncept efterfrågas och behövs.

Anna Attemark
VD Odd Molly

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Download pdf