Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Årsstämma

Årsstämma är benämningen på den årliga ordinarie bolagsstämma då årsredovisningen ska framläggas. Aktieägarnas rätt att besluta om Odd Mollys angelägenheter utövas på årsstämman, som är bolagets högst beslutande organ. Några av stämmans obligatoriska uppgifter är att fastställa koncernens balans- och resultaträkning, besluta om vinstdisposition, ersättningsprinciper för ledande befattningshavare och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD. Årsstämman väljer efter förslag från valberedningen styrelseledamöter fram till slutet av nästkommande årsstämma. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämma 2014

2014 års bolagsstämma kommer att hållas den 29 april 2014 kl 14.000 på Hotel Skeppsholmen i Skridskopaviljongen i Stockholm.
Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman ska skicka in det skriftligen till bolagsstamma@oddmolly.com
eller via brev till:
Odd Molly International AB
att. Bolagsstämma
Kornhamnstorg 6
111 27 Stockholm
Begäran ska ha kommit in till styrelsen senast måndagen den 24 mars 2014.

Kallelse till årsstämma

Anmälningsblankett

Underbilaga A

Underbilaga B

Styrelsens förslag till beslut

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor

Revisors yttrande

Bolagsstämma 2013

2013 års bolagsstämma hölls den 25 april 2013 kl 14.00 på Hotel Skeppsholmen i Stockholm

Protokoll

Styrelsens förslag till vinstutdelning samt yttrande

Revisorsyttrande över hur riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Valberedningens förslag samt yttrande

Bolagsstämma 2012

2012 års bolagsstämma hölls den 26 april 2012 kl. 14.00 på Södra Teatern i Stockholm

Protokoll

Styrelsens förslag till utdelning samt yttrande

Valberedningens yttrande

Revisorns yttrande över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts

Extra bolagsstämma 2011

En extra bolagsstämma i Odd Molly International AB hölls den 25 november 2011.

Protokoll

Styrelsens förslag till beslut

Underbilaga A-villkor för teckningsoptioner 2011-2015

Underbilaga B- skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

Årsredovisning 2010-registrerad hos bolagsverket

Bolagsstämma 2011

Bolagsstämma 2011 hölls den 14 april.

Protokoll från årsstämma 2011

Styrelsens förslag till utdelning samt yttrande

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier och yttrandeStyrelsens förslag till utdelning samt yttrande

Revisors yttrande över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts

Valberedningens yttrande

Bolagsstämma 2010

Bolagsstämman 2010 hölls den 22 april.

Protokoll från årsstämma 2010

Valberedningens redogörelse inför årsstämma 2010

Styrelsens förslag samt yttrande om vinstutdelning