Odd Molly Boutique Online uses cookies to improve its website. The cookies for analytical purposes have already been set. For more details and how to manage cookies, please see our privacy and cookies policy.

SIGN UP FOR ODD MOLLY CLUB AND GET ACCESS TO MORE SALE NOW!
Days,
Hours,
Minutes,
Seconds

Investors

Our ambition is to provide investors and other stakeholders with relevant information about Odd Molly

Årsstämma

Årsstämma är benämningen på den årliga ordinarie bolagsstämma då årsredovisningen ska framläggas. Aktieägarnas rätt att besluta om Odd Mollys angelägenheter utövas på årsstämman, som är bolagets högst beslutande organ. Några av stämmans obligatoriska uppgifter är att fastställa koncernens balans- och resultaträkning, besluta om vinstdisposition, ersättningsprinciper för ledande befattningshavare och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD. Årsstämman väljer efter förslag från valberedningen styrelseledamöter fram till slutet av nästkommande årsstämma. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämma 2017

2017 års bolagsstämma hölls den 11 maj 2017 kl 14:00 i bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.

Protokoll

Kallelse till årsstämma

Valberedningens fullständiga beslutsförslag och motiverade yttrande

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt yttrande därom

Ersättningsutskottets utvärdering (enligt koden 9.1 och 10.3)

Bolagsstämma 2016

2016 års bolagsstämma hölls den 19 april 2016 kl 14:00 i bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.

Protokoll

Kallelse till årsstämma

Anmälningsblankett

Extra bolagsstämma 2016

En extra bolagsstämma i Odd Molly International AB hölls den 24 februari 2016 kl 14.00 i bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.

Protokoll

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälningsblankett

Styrelsens förslag till beslut

Underbilaga A - villkor för teckningsoptioner 2016-2019

Underbilaga B - skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

Bolagsstämma 2015

2015 års bolagsstämma hölls den 29 april 2015 kl 14:00 i bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.

Protokoll

Kallelse till årsstämma

Anmälningsblankett

Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering

Bolagsstämma 2014

2014 års bolagsstämma hölls den 29 april 2014 kl 14.000 på Hotel Skeppsholmen i Skridskopaviljongen i Stockholm.

Protokoll

Kallelse till årsstämma

Anmälningsblankett

Underbilaga A

Underbilaga B

Styrelsens förslag till beslut

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor

Revisors yttrande

Valberedningens förslag och yttrande

Bolagsstämma 2013

2013 års bolagsstämma hölls den 25 april 2013 kl 14.00 på Hotel Skeppsholmen i Stockholm

Protokoll

Styrelsens förslag till vinstutdelning samt yttrande

Revisorsyttrande över hur riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Valberedningens förslag samt yttrande

Bolagsstämma 2012

2012 års bolagsstämma hölls den 26 april 2012 kl. 14.00 på Södra Teatern i Stockholm

Protokoll

Styrelsens förslag till utdelning samt yttrande

Valberedningens yttrande

Revisorns yttrande över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts

Extra bolagsstämma 2011

En extra bolagsstämma i Odd Molly International AB hölls den 25 november 2011.

Protokoll

Styrelsens förslag till beslut

Underbilaga A-villkor för teckningsoptioner 2011-2015

Underbilaga B- skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

Årsredovisning 2010-registrerad hos bolagsverket

Bolagsstämma 2011

Bolagsstämma 2011 hölls den 14 april.

Protokoll från årsstämma 2011

Styrelsens förslag till utdelning samt yttrande

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier och yttrande

Styrelsens förslag till utdelning samt yttrande

Revisors yttrande över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts

Valberedningens yttrande

Bolagsstämma 2010

Bolagsstämman 2010 hölls den 22 april.

Protokoll från årsstämma 2010

Valberedningens redogörelse inför årsstämma 2010

Styrelsens förslag samt yttrande om vinstutdelning