Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 17 februari 2012

1 januari - 31 december 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 292,3 MSEK (355,6)
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,0 procent (56,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,1 MSEK (50,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,9 procent (14,3)
 • Avvecklingskostnader relaterade till butiken i Los Angeles och herrkollektionen belastar resultatet med 6,9 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,2 MSEK (36,2). Nettomarginalen uppgick till 4,9 procent (10,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,48 SEK (6,3)

1 oktober - 31 december 2011                                     

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,9 MSEK (56,1)
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 43,4 procent (53,3). Exklusive effekt av engångsnedskrivning av lager uppgick bruttovinstmarginalen till 55,6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,7 MSEK (0,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,6 MSEK (1,4)
 • Resultat per aktie var -1,68 SEK (0,24)
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 3,00 SEK (4,50) per aktie

Händelser under rapportperioden

 • Ordervärde för vår- och sommarkollektionerna 2012 uppgick till 114 MSEK (165)
 • På extra bolagsstämma den 25 november beslutades att införa ett optionsprogram för tillträdande VD och vice VD
 • I december tillträdde Anna Attemark som ny VD och Jennie Högstedt Björk som vice VD och sortimentschef

Fantastisk potential - men det kommer ta tid

2011 är ett avslutat år som speglar den tuffa marknadssituation Odd Molly befinner sig i. Nettoomsättningen uppgick till 292 MSEK, jämfört med 356 MSEK året innan, och är i linje med tidigare meddelade ordervärden. Bruttomarginalen var på en stabilt hög nivå. Rörelseresultatet för helåret blev 20 MSEK och belastas av kostnader om cirka 7 MSEK till följd av avveckling av butiken i USA och herrkollektionen.

Efter bara drygt en månad i bolaget är det för tidigt för mig att uttala några konkreta planer på vilka steg bolaget ska ta framåt. Jag fokuserar just nu på att sätta mig in i verksamheten för att förstå både möjligheter och utmaningar, vem som är Odd Mollys kund och vilka kostnader som skapar värde. Jag har som uppgift att vända försäljningen och skapa tillväxt - så här ser jag på läget just nu:

Utgångspunkten är bra
Odd Molly har under sina tio år på marknaden haft en fantastisk försäljningsutveckling och byggt ett starkt varumärke. Efter flera satsningar på breddning av erbjudandet fattade bolaget i höstas beslut om att fokusera på kärnverksamheten.

Trenden ska vändas
Flera säsonger med försämrat ordervärde är en utmaning. Trenden måste vändas och min erfarenhet säger mig att det viktigaste arbetet för att skapa driv i försäljningen är att utgå från kunden och skapa en bättre balans i kollektionerna.

Potentialen är enorm
Odd Molly har en fantastisk potential i sina fina produkter, starka varumärke och duktiga människor. Varumärket finns representerat hos ett stort antal återförsäljare och vi har börjat ta kontroll över försäljningen i egna butiker, shop-in-shops och webbhandel.

Vad gäller 2012 kan jag konstatera att försäljningstrenden varit negativ, marknaden är tuff och ordervärdet för första halvåret är betydligt lägre än föregående år. Vi tittar på hur vi kan optimera varulagret och analyserar hela kostnadssidan. Men vi arbetar självklart intensivt med införsäljningen av höst- och vinterkollektionen, vilket avgör Odd Mollys intäkter för årets andra halvår, och med planeringen av kommande kollektioner.

Mitt uppdrag är att skapa långsiktig och lönsam tillväxt - och jag är mycket optimistisk. Men det sker inte i en handvändning.

Anna Attemark

VD Odd Molly

Download pdf