Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Incitamentsprogram

Inom Odd Molly finns ett utestående incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner i Odd Molly International AB. Optionsprogrammet fastställdes vid extra bolagsstämman den 25 november 2011 på förslag från Odd Mollys styrelse och innebar att 300 000 teckningsoptioner emitterades till Odd Molly International AB för vidare överlåtelse till tillträdande verkställande direktör samt vice verkställande direktör.