Odd Molly Boutique Online uses cookies to improve its website. The cookies for analytical purposes have already been set. For more details and how to manage cookies, please see our privacy and cookies policy.

FINAL SALE COUNTDOWN!
Days,
Hours,
Minutes,
Seconds

Investors

Our ambition is to provide investors and other stakeholders with relevant information about Odd Molly

Incitamentsprogram

Vid en extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (”Bolaget”), avhållen den 24 februari 2016, beslöts om emission av högst 300 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolagets helägda dotterbolag Odd Molly Sverige AB (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till vissa ledande befattningshavare i Bolaget.

Varje teckningsoption ger innehavaren en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 januari 2019. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 120 procent av den för aktien i Bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 10 februari 2016 till och med den 23 februari 2016 (avrundat till närmast heltal kronor). Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare inom Bolaget görs delaktiga i koncernens utveckling genom att de erbjuds att förvärva teckningsoptioner genom ett optionsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de teckningsberättigade förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.